انواع پازل
PDF
چاپ
نامه الکترونیک

 پازل 12 تکه قابدار

کد محصول: 2001

ابعاد عکس برای چاپ: 10×15

قیمت: 17.000 تومان

پازل 16 تکه قابدار

کد محصول: 2002

ابعاد عکس برای چاپ: 15×15

قیمت: 20.000 تومان

پازل 40 تکه قابدار

کد محصول: 2003

ابعاد عکس برای چاپ: 20×30

قیمت: 25.000 تومان
پازل 120 تکه

کد محصول: 2004

ابعاد عکس برای چاپ: 20×30

قیمت: 26.000 تومان

پازل 75 تکه

کد محصول: 2009

ابعاد عکس برای چاپ: 20×20

قیمت: 32.000 تومان